Bureau
Postjesweg
Presents:

‘Alle Dagen Feest?’,
Myrthe Lanting en Sophie Wartenbergh

Alle Dagen Feest?

Ontwikkelfase in Nieuw-West vanuit Buurtwerkplaats Noorderhof
Artist in residency bij Bureau Postjesweg:
April ‘24
Volg de programmapagina voor updates
Meer info:
Buurtwerkplaatsnoorderhof.nl

NL:

LINK NAAR PROGRAMMA PAGINA ‘ALLE DAGEN FEEST?’

Oliebollen met oud en nieuw, zelfgemaakte koekjes tijdens de Iftar, eieren zoeken op eerste paasochtend, een dadel om een periode van vasten te breken. Er wordt van alles gevierd in Amsterdam, maar waarom doen we dat eigenlijk? Wat zeggen deze vieringen over ons en waarom eten we bepaalde gerechten alleen tijdens deze feesten? Valt er eigenlijk nog wat te vieren in de uitdagende tijden waarin we nu leven?

DE BOER OP
Wij, Myrthe Lanting en Sophie Wartenberg gaan op eetbare verkenningsreis; op zoek naar gebruiken, verhalen en rituelen rondom vieringen en bijbehorende gerechten. We reizen door het stadsdeel, organiseren etentjes met verschillende koks en trakteren mensen op de verhalen en de smaken die we onderweg hebben gevonden.
Wat we onderweg verzamelen komt samen in een tentoonstelling en artist in residence bij Bureau Postjesweg gedurende de maand april. In deze periode gaan we in gesprek en aan de slag met kunstenaars, studenten, kennisdragers en toevallige passanten, en werken toe naar een levend en ademend archief waaruit nieuwe gebruiken kunnen ontstaan.

WAAROM ETEN?
Eten staat aan de basis van al het leven. Het verbindt mens en landschap als een metaforische satéprikker aan elkaar. Helaas is deze relatie afstandelijker dan ooit. We eten en drinken steeds vaker alleen, voor een scherm en onderweg. Ook is er weinig bewustzijn over de geografische en culturele herkomst van producten of gerechten.
In het project Alle Dagen Feest? kijken we naar rituelen en tradities rondom voedsel; van oudsher een bewuste ontmoetingsplek van natuur en cultuur. Denk aan het oogstfeest waar de eerste oogst uitbundig wordt gevierd of vasten waar de dankbaarheid voor voedsel fysiek wordt ervaren en men stilstaat bij hen die leven in voedselschaarste. Hoewel een deel van deze rituelen nog steeds gepraktiseerd wordt, verliezen ze gaandeweg hun betekenis. Een voorbeeld is de oliebol. Oorspronkelijk een ceremonieel gerecht dat tijdens de Joelfeesten, de voorloper van Kerstmis, aan de arme bevolking werd uitgedeeld om de donkere en barre winters door te komen. Veel van deze rituelen zijn gegrond in waarden als delen, zorg en solidariteit. Er schuilt een bron aan wijsheid en impliciete kennis in deze gebruiken. Wat valt hiervan te leren, maar vooral (hoe) kunnen we er samen nieuwe betekenis aan geven in het heden?

Curator: Tobias Krasenberg, artistiek leider van Buurtwerkplaats Noorderhof
In samenwerking met De Regeneratie Coöperatie en Bureau Postjesweg

EN:

LINK TO PROGRAM PAGE

Dutch ‘Oliebollen’ on New Year’s Eve, homemade cookies during Iftar, egg hunts on first Easter morning, a date to break a period of fasting. All sorts of things are celebrated in Amsterdam, but why do we do it? What do these celebrations say about us and why do we eat certain dishes only during these festive moments? Is there actually anything left to celebrate in the challenging times we live in?

FORAGING
We, Myrthe Lanting and Sophie Wartenberg are going on journey of edible exploration; in search of customs, stories and rituals surrounding celebrations and associated dishes. We will travel through the district, organize dinners with different chefs and treat people to the stories and flavors we have found along the way.
In the summer of 2023 we started our research with Buurtwerkplaats Noorderhof as a homebase. What we collect will come together in an exhibition and residency at Bureau Postjesweg during the month of April. During this period we will engage in conversation and work with artists, students, knowledge carriers and casual passersby, working toward a living and breathing archive from which new uses can emerge.

WHY FOOD?
Food is at the basis of all life. It links man and landscape together like a metaphorical satay stick. Unfortunately, this relationship is more distant than ever. We increasingly eat and drink alone, in front of a screen and on the go.
There is also little awareness of the geographical and cultural origins of products or dishes.
In the project ‘Alle Dagen Feest?’ we look at rituals and traditions surrounding food; traditionally a conscious meeting point of nature and culture.
Think of the harvest festival, for example, where the first harvest is exuberantly celebrated or fasting where gratitude for food is physically experienced and people dwell on those who live in food shortages. Although some of these rituals are still practiced, they are gradually losing their meaning. One example is the oliebol. Originally a ceremonial dish handed out to the poor during the Yule celebrations, the precursor to Christmas, to get through the dark and harsh winters. Many rituals are grounded in values of sharing, caring and solidarity. There is a wellspring of wisdom and implicit knowledge in these customs. What can we learn from them, but most importantly (how) can we together give them new meaning in the present?

Curator: Tobias Krasenberg, artistic director of Buurtwerkplaats Noorderhof
In cooperation with The Regeneration Cooperative and Bureau Postjesweg