Bureau
Postjesweg
Presents:

‘Harbour of Action’,
Olivier Delebecque & Bayan Jouma

Harbour of Action

3-28 February ‘24
Open Fri & Sat 11-19
Fri 23 & Sat 24 Feb:
Closing events
23/2 19-21 talk hosted by Abdelkader Benali
24/2 16-20 drinks & bites
Contact artists and curator via:
olivierdelebecque.nl
buurtwerkplaatsnoorderhof.nl

NL:

‘Harbour of Action’ is een doorlopend sociaal geëngageerd kunstproject dat de praktijk van het bootbouwen, zeilen en navigeren gebruikt als instrument voor emancipatie en zelfbeschikking.

De tentoonstelling zal plaatsvinden in de maand februari in de vorm van een open werkplaats en toont zowel het proces als de resultaten van het maken van twee zeilboten door kunstenaar Olivier Delebecque. Bijna 2 jaar lang werkte hij als artist in residence binnen de sociale context van Buurtwerkplaats Noorderhof in Nieuw West i.s.m. jonge vrouwelijke en queer makers en mensen met een vluchtachtergrond.
Link naar Extra programma slotweken

Toelichting:
Volhardend was Bayan Jouma, gevlucht uit Syrië, die door weer en wind, dagelijks keihard heeft meegebouwd en meegeleefd. Inmiddels is hij volwaardig co-creator te noemen. De periode bij Bureau Postjesweg staat daarom o.a. in het teken van zijn positionering als kunstenaar. Hierin wordt ook samenwerking gezocht met kunstenaars uit het netwerk van Bureau Postjesweg en technische houtsnijders. Zij zullen Bayan inspireren bij het creëren van twee houten symbolische boegbeelden voor de schepen.
Het ‘open atelier’ zal een plek zijn voor ontmoeting, zoals de kern is van alle programmering van Bureau Postjesweg; in dit geval o.a. met Hibernation Station, een programma van Buurtwerkplaats Noorderhof en OpenDichten met een groep autodidact vrouwelijke schrijvers/performers, maar ook studenten en mentoren van de Amsterdamse kunstinstelling Sandberg Instituut en mensen uit het vluchtelingenactivisme, de sociale sector en culturele sector die we uitnodigen om te discussiëren en ideeën uit te wisselen.
‘Harbour of Action’ wil nieuwe maritieme denkbeelden creëren door de ontwikkeling van een autonome zeilschool die beheerd wordt door asielzoekers en statushouders. De drijvende kracht is de verkenning van hoe de zee - en zeilvaart in het bijzonder - minderheden in staat kan stellen om te handelen en zo meer autonomie en ‘agency’ (handelingsmogelijkheid) te krijgen. Een doel is om een divers en meer inclusief beeld van de zeilvaart te ontwikkelen en om de vrijheid van het zeilen algemeen toegankelijk te maken, zodat deze een potentiële maatschappelijk bondgenoot en emancipatiemiddel wordt.
Met een interactieve, groeiende tentoonstelling waar niet alleen het verleden getoond wordt, maar ook een ontwikkelslag wordt gemaakt, worden mensen uitgenodigd om deel te nemen en uit te wisselen. Met aanvullende openbare programmering verdiepen we de context, verkennen we de thema’s en kijken we richting de toekomst.

Deze expositie is onderdeel van een serie van drie, onder leiding van gastcurator Tobias Krasenberg, mede-initiatiefnemer en artistiek leider van Buurtwerkplaats Noorderhof. Lees meer in het achtergrondartikel ‘Harbour of Action’ van Liesbeth Sluiter (NL) en het essay van Tina Lenz (ENG)

Met steun van: Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Cultuurfonds, Buurtwerkplaats Noorderhof, Stichting Stokroos en Fondation Idées Clandestines

EN:

‘Harbour of Action’ is an ongoing socially engaged art project using the practice of boatbuilding, sailing and navigation as a tool for emancipation and self-determination.

The exhibition will take place throughout the month of February in the form of an open workshop. It will display the process and results of making two sailboats by artist Olivier Delebecque. For almost 2 years, he worked as an artist in residence within the social context of Buurtwerkplaats Noorderhof in Nieuw West. The boats were made collectively: during the first phase by young female and queer woodworkers and people with a background as a refugee.

Link to Extra Program final weeks

Explanation:
Especially inspiring was the participation of Bayan Jouma, who fled from Syria. Day in and day out he accompanied Olivier in through the building proces and took on the role of a genuine co-creator. This period in Bureau Postjesweg will be another step in his career as emerging artist. This will include collaboration with artists from Bureau Postjesweg’s network and a technical wood sculptor. They will inspire Bayan in creating two wooden symbolic figureheads for the ships.
Our ‘open studio’ will be a place for meeting and encountering, as is at the heart of Bureau Postjesweg programming; amongst others we will work with a group of self-taught female writers/performers from Hibernation Station: a program by Buurtwerkplaats Noorderhof and OpenDichten, but also students and mentors from Amsterdam based art institution Sandberg Institute and people from the world of refugee activism, the social and cultural field.
‘Harbour of Action’ aims to create new maritime imaginaries through the development of an autonomous sailing school managed by asylum seekers and status holders. The driving force is the exploration of how the sea - and sailing navigation in particular - can enable minorities in their capacity to act and thus to gain more autonomy and agency. Ultimately, It is meant to create a diverse and more inclusive imagery of sailing navigation, and make the freedom of sailing commonly accessible, turning it into a potential ally and means of emancipation.
With an interactive, growing exhibition, were not only the past is on display, but new artistic developments are taking place, we invite people to participate and to exchange. With additional programming we deepen the context, explore the themes and look towards the future.

This exhibition is part of a series of three, hosted by guest curator Tobias Krasenberg, fellow initiator and artistic leader of Buurtwerkplaats Noorderhof. Read more in the background article ‘Harbour of Action’ by Liesbeth Sluiter (NL) and the essay by Tina Lenz (ENG)

Supported by: Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Cultuurfonds, Buurtwerkplaats Noorderhof, Stichting Stokroos and Foundation Idées Clandestines